Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Salon In de Watten te Breda

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Salon In de Watten (KvK-nummer: ), gevestigd aan Cimburgalaan 23a te (4819BA) Breda;

• Cliënte: de persoon die bij Salon In de Watten een Behandeling ondergaat en/of Producten koopt en/of de persoon die voor een ander een Behandel- overeenkomst met Salon In de Watten aangaat of Producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderszins als (zakelijke) relatie een of meer overeenkomsten met Salon In de Watten aangaat;

• Diensten: alle door Salon In de Watten verrichte dienstverlening gericht op schoonheidsverzorging en huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer Behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de salon en verkoop van Producten;

• Behandelingen: alle door Salon In de Watten aangeboden behandelingen;

• Producten: alle door Salon In de Watten gebruikte en te koop aangeboden producten;

• Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Cliënte aan Salon In de Watten opdracht geeft om de op enige Behandeling gerichte Diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende Behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;

• Productverkoop: de verkoop door Salon In de Watten van bepaalde Producten aan de Cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;

• Schoonheidsspecialiste: de bij Salon In de Watten werkzame persoon die de Behandelovereenkomst en de Productverkoop tussen de Cliënte en Salon In de Watten feitelijk uitvoert en de Diensten verleent.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten en Producten en op de totstandkoming en uitvoering van alle (aanbiedingen tot het aangaan van) Behandelovereenkomsten en Productverkoop en alle mogelijke andere overeenkomsten van Salon In de Watten.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

3. Eventuele door Cliënten van Salon In de Watten gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 2: Behandelovereenkomst

1. Voorafgaand aan het aangaan van de Behandelovereenkomst wordt de Cliënte door de Schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:
– de inhoud van de Behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en Producten;
– de beoogde en te verwachten resultaten van de Behandeling;
– de mogelijke gevolgen en risico’s van de Behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
– de verwachte duur en frequentie van de Behandeling;
– de eventuele alternatieven voor de Behandeling;
– de kosten van de Behandeling en eventuele mogelijkheden van vergoeding onder een (zorg)verzekering;
– de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.
Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de Cliënte schriftelijk vastgelegd.

2. De Behandelovereenkomst komt tot stand doordat Cliënt de door haar ondertekende schriftelijke (offerte betreffende de) Behandelovereenkomst aan Salon In de Watten verstrekt of de betreffende Behandeling feitelijk ondergaat.

3. In geval van minderjarigheid van de Cliënte is de toestemming vereist van een ouder/voogd met gezag over de Cliënte. De betreffende ouder/voogd is – als ware zij de Cliënte – hoofdelijk gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de Behandelovereenkomst en deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.

Artikel 3: Productverkoop

1. Salon In de Watten verkoopt Producten, al dan niet in het kader van een Behandelovereenkomst.

2. Bij de verkoop van Producten wordt de Cliënte desgewenst door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:
– de eigenschappen van het Product;
– het gebruik van het Product;
– de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het Product;
– de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het Product.

Artikel 4: Informatieverstrekking door de Cliënte

1. De Cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de Schoonheidsspecialiste te verstrekken, voor zover de Cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste Behandeling of advisering met betrekking tot een Product en voor de uitvoering van de Behandelovereenkomst of de Productverkoop.

2. Als bepaalde informatie niet tijdig, volledig en naar waarheid is verstrekt, kan Salon In de Watten de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst of de Productverkoop opschorten of weigeren.

3. Salon In de Watten is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de Cliënte.

Artikel 5: Verplichtingen Salon In de Watten

1. Salon In de Watten neemt bij het verrichten van de Diensten de nodige zorgvuldigheid in acht. Salon In de Watten voert de Behandelovereenkomst en de Productverkoop naar beste inzicht en vermogen uit.

2. Salon In de Watten neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant Salon In de Watten zich tot het uiterste in om samen met de Cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de Behandeling en de Producten. Op Salon In de Watten rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

3. Salon In de Watten behandelt de gegevens van de Cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de Cliënte worden nooit zonder toestemming van de Cliënte met derden gedeeld, tenzij Salon In de Watten daartoe wettelijk verplicht is.

Artikel 6: Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

1. Salon In de Watten kan en zal aan de Cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een Behandeling of het gebruik van een Product garanderen. Alle informatie die de Cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

2. Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de Cliënte de instructies van de Schoonheidsspecialiste stipt opvolgt, de Behandeling volledig doorloopt en de juiste Producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de Cliënte altijd contact opnemen met Salon In de Watten .

3. In geval van complicaties of bijwerkingen dient de Cliënte altijd direct contact op te nemen met Salon In de Watten. Dit is van het grootste belang. De schoonheidsspecialiste zal op basis van de kennis van de door de Cliënte ondergane Behandeling en gebruikte Producten passende maatregelen adviseren.

4. Salon In de Watten kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde Producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de Cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

5. Het ondergaan van een Behandeling of de aankoop van een Product geeft Cliënten recht op kosteloze nazorg middels nader advies van de Schoonheidsspecialiste.

Artikel 7: Annulering Behandeling

1. Afspraken voor een Behandeling kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

2. Bij niet nakomen van de afspraak of bij annuleren binnen 24 uur wordt er 50% van de Behandeling in rekening gebracht.

Artikel 8: Ruilen, retourneren en reclamaties Producten

1. Gekochte Producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen vijf dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.

2. Gekochte Producten dienen direct na aankoop door de Cliënte geïnspecteerd te worden en eventuele onvolkomenheden dienen binnen 2 dagen na aankoop aan Salon In de Watten te worden gemeld.

3. Ten aanzien van gekochte Producten kan onder overlegging van het originele aankoopbewijs gereclameerd worden, indien de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door de Cliënte aan Salon In de Watten is gemeld en de Cliënte zich heeft onthouden van herstelpogingen.

Artikel 9: Tarieven en aanpassingen

1. Salon In de Watten hanteert voor de Diensten de tarieven, zoals voor wat betreft Behandelingen vermeld in de Behandelovereenkomst en voor wat betreft de Productverkoop vermeld op de prijsstickers en op haar website.

2. In geval van kostprijsverhogende omstandigheden of onvoorziene omstandigheden tijdens de Behandeling heeft Salon In de Watten het recht om de overeengekomen tarieven te verhogen. Een tariefwijziging wordt vooraf gemotiveerd aan de Cliënte meegedeeld.

Artikel 10: Betaling

1. Voor alle Diensten van Salon In de Watten dient direct te worden betaald.

2. Indien Salon In de Watten en de Cliënte overeenkomen, dat enige Dienst niet direct behoeft te worden betaald, geldt een betalingstermijn van zeven dagen na factuurdatum.

3. Betaling door de Cliënte geschiedt steeds tijdig en zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van enige factuur ontslaan de Cliënte niet uit haar betalingsverplichtingen. Indien de Cliënte in aanmerking komt voor enige vergoeding door haar (zorg)verzekeraar, dient de Cliënte de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.

4. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van enige betalingstermijn verkeert de Cliënte zonder enige sommatie of ingebrekestelling in verzuim. De Cliënte is dan gehouden tot vergoeding aan Salon In de Watten van 1% rente per (gedeelte van een) maand vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast vergoedt de Cliënte de eventuele door  Salon In de Watten gemaakte buitengerechte incassokosten, die op 15% van de hoofdsom worden vastgesteld met een minimum van Euro 350,00.

5. De Productverkoop geschiedt onder een verlengd eigendomsvoorbehoud. Pas als de Cliënte volledig aan al haar betalingsverplichtingen jegens Salon In de Watten uit welke hoofde dan ook heeft voldaan, wordt de Cliënte eigenaar van de gekochte Producten. Tot het moment van volledige voldoening van al haar vorderingen blijft Salon In de Watten eigenaar van de Producten.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Salon In de Watten verrichte Diensten, waaronder de inhoud van haar Behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Salon In de Watten.

2. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Salon In de Watten is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Salon In de Watten treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de Cliënte. Op de Cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Salon In de Watten nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de Cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de Cliënte ten gevolge van het ondergaan van een Behandeling of het gebruik van Producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de Cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de salon.

3.  Salon In de Watten is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De Cliënte vrijwaart Salon In de Watten van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte Diensten.

4. Salon In de Watten is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van Salon In de Watten naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.

5. Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Salon In de Watten te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in vookomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de Cliënte aan Salon In de Watten betaalde bedrag voor de Behandeling of het Product waarop de schade is terug te voeren.

Artikel 13: Overmacht

1. Salon In de Watten is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting als zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld is te wijten of anderszins voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop  Salon In de Watten geen invloed heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan brand, overstroming, oorlog, natuurrampen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, staking en leveringsproblemen.

3. Gedurende de periode van de overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Houdt de overmachtssituatie meer dan veertien dagen aan, kan de overeenkomst worden ontbonden zonder enige verplichting over en weer tot schadevergoeding. Voor de reeds verrichte Diensten is Salon In de Watten gerechtigd tot betaling door de Cliënte.

Artikel 14: Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon In de Watten. Salon In de Watten moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Salon In de Watten de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. I

Wordt een klacht niet naar tevredenheid van de cliënt en Salon In de Watten afgewikkeld, dan is sprake van een geschil, dat naar keuze van Salon In de Watten kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging) of de bevoegde rechter.

Artikel 15: Slotbepalingen

1. Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

2. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Salon In de Watten. Desgevraagd wordt een afschrift per post toegestuurd.

Contact

Salon In de Watten
Cimburgalaan 23a
4819 BA Breda

06-48475021

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.